คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

RECREATION CENTER FOR THE ELDERLY

ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ

เจ้าของผลงาน
กีรติ ขวัญกระโทก
Keerati Kwankratok

แนวความคิด
ทุกๆวันเราใช้”ดวงตา”ในการมองถึงสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปรียบเสมือนแสงสว่างที่รับรู้การมีตัวตนของสิ่งต่างๆซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองผู้สูงอายุ “มองเห็นได้ง่ายมีความรู้สึกที่ดี และมีความปลอดภัย”