แนวทางการจัดการเรียนการสอน

HOUSE2

“ ในการเรียนด้านการออกแบบของ HOUSE 2 เรามี 4 ประการ O-Openness, E-Exchange, R-Rationality, และ P-Practicality คือ Openness เปิดกว้างความคิดให้ความคิด ให้ความเป็นอิสระในการศึกษาค้นคว้าแนวทางการออกแบบ Exchange แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาการออกแบบของตนเอง Rationality กระบวนการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสุดท้ายคือ Practicality วิธีคิดและการแก้ปัญหา มีความเป็นไปได้จริงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกจำกัดอยู่ "

อาจารย์ประจำ House

ผลงานนักศึกษา