ออกแบบบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
Bachelor of Design Program in Design Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) การออกแบบบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) อบ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Design (Design Innovation)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Des. (Design Innovation)

 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ มุ่งผลิตนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่อุตสาหกรรมต่างๆต้องการใช้นวัตกรรมด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจใหม่ๆ แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคุณสมบัติของบัณฑิตอันมีความรู้ในการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแบบครบวงจร และสามารถทำงาน ประสานงาน ดำเนินงานในองค์ประกอบด้านการออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้โดยพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประกอบวิชาชีพตรงสาขาหรือเกี่ยวข้องรวมถึงการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังเป็นผู้ซึ่งประกอบด้วย มารยาท คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

โอกาสทางวิชาชีพ
  • นักออกแบบประสบการณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และ Interface                               
  • นักออกแบบประสบการณ์ผ่านการจัดพื้นที่, นิทรรศการ และการแสดง
  • ผู้ประกอบการอิสระด้านการออกแบบ
  • นวัตกรด้านการออกแบบและนวัตกรทางสังคม
  • นักพัฒนากลยุทธ์ด้านการออกแบบ
  • วิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป24หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ105หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน21หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ45หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน30หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 115หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 215หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนกับการทำงาน9หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม135หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากรายวิชาที่กำหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ART100ทัศนศิลป์และการจัดองค์ประกอบ (Visual Art and Composition)3(1-4-4)
ART101การออกแบบประสบการณ์ (User Experience Design)3(2-2-5)
ART102การคิดและสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking and Communication)3(1-4-4)
Art103ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ (Art and Design Theory)3(1-4-4)
ART104ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบของโลก (World History of Art and Design)3(3-0-6)
ART105พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamental)3(1-4-4)
ART106การคิดวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงออกแบบ 1 (Systematic and Design Thinking 1)3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN201การคิดวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงออกแบบ 2 (Systematic and Design Thinking 2)3(2-2-5)
DIN200ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ 1 (Design Innovation Studio 1)3(1-4-4)
DIN211พื้นฐานการออกแบบบริการ (Service Design Fundamental)3(2-2-5)
DIN212นิเวศการออกแบบบริการ (Service Design Ecology)3(2-2-5)
DIN223การออกแบบแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Design)3(3-0-6)
DIN224สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Workshop)3(1-4-4)
DIN225เทคนิคการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (Design Research Techniques)3(2-2-5)
DIN226วิทยาการข้อมูลเพื่อกลยุทธ์การออกแบบ (Data Science for Design Strategy)3(2-2-5)
DIN231ปัจจัยมนุษย์ จิตวิทยา และประสบการณ์การรับรู้ (Human Factors, Psychology, and Cognitive Experience)3(2-2-5)
DIN232กระบวนทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Paradigm)3(2-2-5)
DIN311นวัตกรรมการออกแบบบริการ (Service Design Innovation)3(2-2-5)
DIN301ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ 2 (Design Innovation Studio 2)3(1-4-4)
DIN302ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ 3 (Design Innovation Studio 3)3(1-4-4)
DIN325การวิจัยเชิงนวัตกรรม (Innovation Research)3(2-2-5)
DIN331เทคนิคการสื่อสารแบบองค์รวม (Comprehensive Communication Techniques)3(1-4-4)

วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 1 จำนวน 15 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็นกลุ่มวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยเลือกเรียนในทุกรายวิชาทั้งกลุ่ม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN340การวิเคราะห์และออกแบบเชิงสัมผัส
(Semantic Analysis and Design)
3(1-4-4)
DIN341การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Developing Product Concept)3(1-4-4)
DIN342กระบวนการผลิตและการใช้วัสดุที่ยั่งยืน
(Manufacturing Process and Sustainable Materials)
3(1-4-4)
DIN343การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Development)3(1-4-4)
DIN344การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม (Innovative Product Design)3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการออกแบบอินเตอร์เฟส (User Interface Design)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN345การออกแบบอินเตอร์เฟส (User Interface Design)3(1-4-4)
DIN346การวิจัยขั้นสูงในผู้ใช้งาน
(Advance User Research)
3(1-4-4)
DIN347การประเมินอินเตอร์เฟส
(Interface Evaluation)
3(1-4-4)
DIN348สื่อและเทคโนโลยีในงานออกแบบอินเตอร์เฟส (Media and Technology in User Interface Design)3(1-4-4)
DIN349การออกแบบอินเตอร์เฟสสำหรับการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ (User Interface Design for Business Solution)3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กรและแบรนด์ดิ้ง (Spatial Branding Design)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN350มิติสัมพันธ์เชิงที่ว่าง-สัดส่วน (Space, Proportion, and Perception)3(1-4-4)
DIN351การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและแบรนด์ดิ้ง (Corporate Identity Design and Branding)3(1-4-4)
DIN352การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวัตถุจัดวาง (Furniture and Object Design)3(1-4-4)
DIN353การวางผังและออกแบบพื้นที่เชิงซ้อน (Complex Spatial Planning and Design)3(1-4-4)
DIN354การออกแบบแสงสว่างและบรรยากาศ (Lighting and Ambient Design)3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการออกแบบอีเวนท์และนิทรรศการ (Event and Exhibition Design)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN355การออกแบบองค์ประกอบของนิทรรศการ
(Exhibition Element Design)
3(1-4-4)
DIN356การวางผังและโปรแกรมการใช้พื้นที่ (Spatial Planning and Programming)3(1-4-4)
DIN357การออกแบบปรากฏการณ์และฉากทัศน์ (Phenomenon and Scenario Design)3(1-4-4)
DIN358การออกแบบธีมและอัตลักษณ์องค์กร (Thematic and Corporate Identity Design)3(1-4-4)
DIN359ปฏิบัติการออกแบบอีเวนท์และนิทรรศการ (Event and Exhibition Design Practice)3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN360คุณค่า ความเป็นธรรม และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Values, Justice, and Social Change)3(1-4-4)
DIN361ผลกระทบเชิงสังคมและการประเมิน (Social Impact and Evaluation)3(1-4-4)
DIN362การระดมและลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม (Funding and Investing in Social Ventures)3(1-4-4)
DIN363การสร้างแบบจำลองธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Model)3(1-4-4)
DIN364การบริหารโครงการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Project Management)3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN365การประเมินคุณค่าของอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Valuation)3(1-4-4)
DIN366แบบจำลองการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Financial Model)3(1-4-4)
DIN367การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ (Urban Development and Real Estate)3(1-4-4)
DIN368การสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Market Survey)3(1-4-4)
DIN369กลไกตลาดทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Capital Market)3(1-4-4)

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2 จำนวน 15 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาแกน และ/หรือ วิชาเอกบังคับ และ/หรือวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN403เตรียมสหกิจศึกษานวัตกรรมการออกแบบ (Pre-Cooperative Education for Design Innovation)2(0-4-1)
DIN406สหกิจศึกษานวัตกรรมการออกแบบ
(Cooperative Education for Design Innovation)
7(0-40-0)

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชา DIN403 และ DIN406 หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาทดแทนสหกิจ ประกอบด้วย วิชา DIN401, DIN402 และ DIN404
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
DIN401การเตรียมโครงงานนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation Project Preparation)3(3-0-6)
DIN402โครงงานนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation Project)3(0-6-12)
DIN404สัมมนานวัตกรรมการออกแบบ (Seminar in Design Innovation)3(3-0-6)

หมวดวิชาเสรี
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ