แนวคิดหลักการทำ HOUSE STUDIO

  1. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สนใจแก่ผู้เรียนและผู้สอน
  2. ลดองค์ความรู้ที่หายไปเนื่องจากรอยต่อของรายวิชาที่ต่อเนื่องกัน ทั้งรายวิชาเดียวกันและรายวิชาอื่นๆ ที่สนับสนุน
  3. สร้างองค์ความรู้ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงผู้สอนในแต่ละ House Studio ให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ภายใน House ตนเอง
  4. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างชั้นปีที่ 2-3 ของทั้ง 2 House ทั้งในการตรวจแบบร่วมกันและบางกรณีทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
  5. ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนในแต่ละรายวิชาที่ต่อเนื่องกัน โดยจะนำทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกัน ในงานชิ้นเดียว
  6. สร้างและกระตุ้นบรรยากาศในการเรียน ให้เกิดการแข่งขันระหว่าง House และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน เพื่อต่อยอดสร้างความเข้มแข็งต่อไป

ในแต่ละ House Studio จะมีอาจารย์ประจำ ที่มีความสนใจในการพัฒนาแนวคิดและการจัดโครงสร้างการสอนเป็น House Studio  ที่มีแนวทางในการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ตามเนื้อหา ตามความสนใจ และความพร้อมของผู้เรียน สร้างให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่เป็นทีมเดียวกัน การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างปี เกิดความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนและผู้สอนที่ดีขึ้น เพราะทีมทั้งหมดเสมือนสำนักงานออกแบบเดียวกัน ผลลัพธ์ คือนักศึกษาออกแบบภายในมีความชัดเจนในแนวคิดและกระบวนการทำงาน เพื่อขึ้นสู่ปีที่4 ต่อไป ซึ่งการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบคือ Fundamental House(ปีที่1) Human centered design(ปี2-3) Corporate design center(ปี2-3) Thesis Studio(ปี4)

แนวทางการจัดการบูรณาการการเรียนการสอน สาขาการออกแบบภายใน