วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: M.Arch, Honors (Architecture) (Awarded in Deserving Recognition of Exemplary Academic and Creative Achievement Amid the Master of Architecture Candidates) University of Florida

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

-Design Theory
-Architectural Diagram Interpretation
-Acoustical Design
-Architectural Program Analysis for Investment
-Architectural Project management

การทำงาน วิชาชีพ/วิชาการ/องค์กรสัมพันธ์

- 2559 อนุกรรมการฝ่ายการต่างประเทศ สภาสถาปนิก
- 2558 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2557 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2556 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2555 อนุกรรมการฝ่ายการต่างประเทศ สภาสถาปนิก
- 2553 ประธานฝ่ายวิชาการสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย
- 2552 หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
- 2551 กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงาน สถาปนิก 51
- 2550 รองประธานจัดงาน สถาปนิก 50
- 2550 กองบรรณาธิการวารสาร อาษา
- 2547 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2547 คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2545 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ Achieving Healthy and Productive Building : Toward the design and management of productive, healthy and efficient indoor environment
- 2544 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรม (Center for Advanced Research in Architecture : CARA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2544 คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัล

- 1998 : Awarded in Deserving Recognition of Exemplary Academic and Creative Achievements Amid the Master of
From : College of Architecture, University of Florida
- 1998 : Outstanding Academic Achievement Award
From : International Student Office, University of Florida
- 1997 : Selected work for exhibition, Museum in St. Augustine
From : College of Architecture, University of Florida
- 1996 : Selected work for exhibition Library project with LeCorbusier’s building
From : College of Architecture, University of Florida
- 1990 : Second Place in the Design Competition, Bangkok as it could be
From : Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
- 1989 : Second Place in the Design Competition, The Vacation House Project
From : Thai Cement Company, Bangkok Thailand

ผลงานวิชาการที่ผ่านการตีพิมพ์

- 2554 รายงานวิจัยในชั้นเรียน “การเปรียบเทียบผลการประเมินผลงานโครงการออกแบบวิชา ARC 315 ดดยวิธีการประเมินแบบรวมและแบบรายกลุ่ม” รายงานศึกษา เสนอ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กันยายน 2554
- 2544 โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ รายงานศึกษา เสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผลงานวิชาชีพที่ผ่านการตีพิมพ์

- 2003 : Mr. Wassapong’s Residence (Interior), Bangkok
Published in : Bann Lae Suan, Art 4 d, daybeds

- 1997 : The Design Competition, Lifeguard Station, Miami Beach, AIPP
Published in : Miami News

- 1989 : The Vacation House
Publishrd in : ASA Magazine