แนวทางของ HOUSE

  1. บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
  2. ฝึกฝนพื้นฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม

อาจารย์ประจำ House

ผลงานนักศึกษา