คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน ศูนย์ธรรมชาติบำบัด จิตชีวา
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF JIT-CHE-VA HEALTH CENTER

อิทธิวัฒน์     กิจสินธพชัย
ITTIWAT          KITSINTHOPCHAI

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ณัฐฐา สววิบูลย์

พื้นที่โครงการ (ตร.ม.) 5300 ตร.ม.

แนวความคิดในการออกแบบ
เน้นการออกแบบให้มนุษย์กับธรรมชาตินั้นอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และ สมดุล โดยการใช้วิถีแห่งพุทธเข้ามาส่งเสริม และสร้างคุณภาพทั้งธรรมชาติ และมนุษย์  และการใช้ จุด เส้น ระนาบ สร้างกรอบอาคาร เพื่อตอบรับกับธรรมชาติที่ส่งผ่าน และเชื่อมต่อเข้าสู่มนุษย์

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF JIT-CHE-VA HEALTH CENTER”]