วิทยานิพนธ์นักศึกษา

Lanna museum of light

พิพิธภัณฑ์ล้านนา

เจ้าของผลงาน
ปรเมศวร์ ธนะเพิ่ม
poramet  tanapeam

แนวความคิด
การใช้องค์ความรู้ล้านนา ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างสิ่งปลุกสร้างอาคารสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการบดบังพื้นที่และการนำสถาปัตยกรรมต่างถิ่นมาใช้ในการออกแบบโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบความเป็นล้านนา และการแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์ความารู้ล้านนาที่จะสื่อผ่านอาคารสูงที่จะสะท้อนความเป็นล้านนาออกมาทั้งประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และอนาคตที่จะตอนมีการใช้ความเป็นล้านนามาใช้ในชีวิตของคนเมืองล้านนา