May 30, 2017

บ้านดิน

บ้านดินคือ ที่พักอาศัยโดยใช้เทคนิดการก่อสร้างด้วยดินธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่ใช้สารเคมี ไม่เผา ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องเสียค่าแรง จึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่ต้องลงทุนมาก  ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องผ่อน แถมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และสังคมที่ร่วมแรงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย บ้านดินถูกกำหนดไว้ในเนื้อหาการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้สอนเห็นว่า การเรียนในห้องบรรยายไม่ทำให้เกิดความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจัดโครงการบ้านดินขึ้นทุกปีเพื่อสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านบ้านดิน มาช่วยสอนและสาธิตในสถานที่ก่อสร้างจริง ผู้เชี่ยวชาญคือ […]
March 20, 2017

The Style สไตล์สถาปัตย์ ประจำปี 2016

The Style สไตล์สถาปัตย์ ประจำปี 2016 ฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส. นุสรา สายเพชรสันติ ชั้นปี 4 หรือเรียกเล่นๆ พี่ออย ความสวยงาม น่ารัก การพูด วาจา ท่าทาง ทำเอาน้องๆปี 1 เทรางวัลป็อปปูล่าให้แบบถล่มทลาย แม้กรรมการก็ยังต้องเทให้เธอเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดเฉลียวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อกรรมการตั้งคำถามให้นำเสนอประโยชน์ของเศษไม้อัดแผ่นหนึ่ง เธอพูดให้ไม้อัดแผ่นนี้มีคุณค่าแม้เป็นเพียงเศษไม้ […]
March 20, 2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 5 ต.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ เทอม 2/59 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 25 ธันวาคม 2559 *เงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกำหนด คลิกสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษา ม.6 […]