Architecture of Nostalgia Chareonkrung

Architecture of Nostalgia Chareonkrung

สถาปัตยกรรมสื่อความถวิลหาอดีต (เจริญกรุง)

เจ้าของผลงาน
จิตรกร อุยวรรณัง
Jittakorn  Auyvannang

แนวความคิด
สถาปัตยกรรมสื่ออารมณ์ถวิลหาอดีต (เจริญกรุง) มีจุดมุ่งหมายที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ช่วยกระตุ้นความเป็นอดีตของพื้นที่ย่านเจริญกรุงที่กำลังจะหายไปทั้งรูปแบบทางสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม แม้แต่อดีตทางประวัติศาสตร์ของย่านเจริญกรุงที่คนกำลังจะหลงลืม  ย่านเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม ชนชาติที่เขามาอาศัยอยู่ในย่านเจริญกรุงที่มีความหลากหลาย  จึงอยากนำความเป็นอดีตของย่านเจริญกรุงในอดีตที่รุ่งเรืองกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม