Resort And Spa HuaHin

Resort And Spa HuaHin

รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

เจ้าของผลงาน
ธันวา โสภา
Thanwa Sopa

แนวความคิด
การนำเอกลักษณ์ของหัวหินมาใช้ในการออกแบบ คือ การนำเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมในยุควิคตอเรีย ที่มีอยู่มากในหัวหิน จึงได้นำเอารูปแบบของช่องแสงต่างๆมาใช้ในการออกแบบหน้าตาของอาคาร และช่องแสงต่างๆภายในอาคาร และยังใช้เรื่องการระบายอากาศภายในอาคารโดยการวางทิศทางแนวอาคารให้ได้รับ ลม จากทะเลเพื่อที่จะมาลดการใช้พลังงานภายในอาคาร