TALAYNOI BASKETRY HANDICRAFT PROMOTION CENTER

TALAYNOI  BASKETRY HANDICRAFT  PROMOTION CENTER

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องจักสานทะเลน้อย

เจ้าของผลงาน
กรกช คำศรี
Korakot Kamsri

แนวความคิด
สร้างให้พื้นที่บริบทกับโครงการมีความสัมพันธ์ ทางด้านกิจกรรมรวมระหว่างโครงการกับชุมชนโดยการเปิดมุมมองของตัวอาคารให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถอ่านตัวอาคารออกอย่างชัดเจนในด้านรูปแบบโครงการที่มีความน่าสนใจในตัวอาคารที่จะดึงให้บุคคลภายนอกเข้ามาด้วยตัวกลางของ SPACE ของกิจกรรมที่เน้นให้มีมุมมองระหว่างธรรมชาติกับตัวอาคาร และบริบทเกิดความกลมกลืนเข้าด้วยกัน ตัวอาคารจะอาศัยหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเพื่อนำเอากายภาพทางธรรมชาติมาเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้อาคารอยู่ในสภาวะความน่าสบายด้วยตัวสถาปัตยกรรมของตัวอาคาร