Architecture Order Coexistence As Human And Birds

Architecture Order Coexistence As Human And Birds

สถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับนก

เจ้าของผลงาน
ร่มเกล้า ช่วยดู
Romklaow Chuaydoo

แนวความคิด
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับนก พื้นที่จังหวัดตรังมีนกหลากหลายสายพันธ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในแต่ละเดือน และมีนกที่อาศัยอยู่ประจำถิ่นนั้นคือ นกแอ่น ซึ่งอาศัยอยู่ตามเกาะตามถ้ำต่างๆต่อมาคนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของนกแอ่นจึงเริ่มมีการสร้างบ้านให้นกอยู่เพื่อการนำผลผลิตจากรังนกออกมาจำหน่าย ซึ่งนกแอ่นถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกระดับต้นๆของประเทศทำให้เกิดการขยายตัวของจำนวนบ้านนกแอ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และโดยส่วนใหญ่การสร้างบ้านให้นกแอ่นนั้นจะสร้างให้อาศัยอยู่ร่วมกับคนในเมืองได้อย่างกลมกลืน จึงได้จัดการหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของนกเพื่อให้ได้คุณภาพของรังและการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน