Vocational Training Center:Thai Sappaya Spa,Southern of Thailand

Vocational Training Center:Thai Sappaya Spa,Southern of Thailand

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ไทยสัปปายะ ภาคใต้

ในปัจจุบันการแข่งขันและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วกลับส่งผลให้สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมย่ำแย่ลง เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา ผู้คนจึงเริ่มหันมาสนใจการดูแลรักษาของตนเองมากขึ้น รวมถึงการค้นหาหนทางเพื่อช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่ายกายและจิตใจ ทำให้เกิดการตื่นตัวกับแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติ ส่งผลให้ธุรกิจบริการรูปแบบหนึ่งมีการขยายตัวมากขึ้น ธุรกิจบริการนั้นคือ “สปา” ซึ่งถือเป็นรูปแบบการบริการที่กำลังได้รับความนิยมและตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในไทยมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 548  แห่งใน พ.ศ.2547 และ 1210 แห่งใน พ.ศ.2551แต่มีการมาขอรับรองมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณะสุข  เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น

ด้วยมองปัญหาในด้านการขอรับรองของสปาเพื่อสุขภาพที่มีน้อย วิเคราะห์ว่ามาจากความขาดปริมาณในส่วนของที่เรียนหรือที่อบรมวิชาชีพที่ไม่เพียงพอ ต่อการรองรับผู้ที่ต้องเรียนรู้และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ ทำให้เกิดสถานที่ที่ยังไม่ได้มาตรฐานมากขึ้นเช่นกัน และภาคใต้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีธุรกิจสปาอยู่มาก แต่ที่ยังขาดโครงการลักษณะนี้เพื่อรองรับผู้ประกอบอาชีพนี้ จึงทำให้เป็นแนวคิดในการเกิดโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ไทยสัปปายะ ภาคใต้ขึ้น

โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ไทยสัปปายะ ภาคใต้ เป็นอีกที่หนึ่งที่ผลิตบุคลากร ด้านสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานกระทรวงแรงงานและพร้อมกับมีการบริการสปา ไทยสัปปายะ ซึ่งเป็นสปาที่ผสมผสานวัฒนธรรมควบคู่ไปไปด้วย ทั้งนี้โครงการยังเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับชุมชน ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการเพิ่มรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย ดังแนวคิดที่จะให้เป็นสถานที่ซึ่งประยุกต์วิถีชีวิตและหลักภูมิปัญญาไทยทั้งยังคงผสมผสานการดำรงในชีวิตปัจจุบันอยู่ด้วย

แนวความคิดในการออกแบบ

โครงการต้องการออกแบบและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยการ สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในโครงการ ให้เกิดความสอดคล้องโดยดึงเอาลักษณะรูปแบบเฉพาะตัวของเสน่ห์บรรยากาศวิถีริมน้ำตาปี สะท้อนบรรยากาศความผูกพันระหว่างสถาปัตยกรรมกับสายน้ำ   และดึงเอาธรรมชาติมาใกล้ชิดผู้ใช้อาคารมากที่สุด