Area Based Learning – ศึกษาการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้พิการและครอบครัวที่สามารถใช้งานได้จริง

Area Based Learning

ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 12 คน ไปศึกษาการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและครอบครัวที่สามารถใช้งานได้จริง
ของนายปิยะบุตร เทียนคำศรี ฑูตอารยสถาปัตย์ กรุงเทพฯ
โดยศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับสภาพบ้าน การสังเกตในสถานที่จริง และผ่านคำบอกเล่าจากประสบการณ์ใช้งานของคนพิการและครอบครัว

รายการที่ทำการปรับปรุงได้แก่
ปรับทางลาดให้ความลาดชันเป็นไปตามมาตรฐาน ขยายความกว้างประตูทางเข้า ขยายประตูห้องน้ำ ติดตั้งราวจับในห้องน้ำ เป็นต้น
โดยนายปิยะบุตร เทียนคำศรี ฑูตอารยสถาปัตย์ กรุงเทพฯ ย้ำกับนักศึกษาถึงเรื่องในการออกแบบให้รองรับการใช้งานของทุกคน
และยินดีให้คำแนะนำได้ทุกเมื่อ