สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture Program in Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)B.Arch. (Architecture)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี

โอกาสทางวิชาชีพ
  • สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่
    งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  • นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  • การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
  • งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
  • ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป ฯลฯ
ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป24หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ118หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน15หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ81หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน15หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนกับการทำงาน7หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี15หน่วยกิต
รวม157หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC12167ทักษะเรขาคณิตทางสถาปัตยกรรม
(Geometric Disciplines in Architecture Skills)
3(2-2-5)
ARC12267พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
(Computing Fundamentals for Design)
3(1-4-4)
ARC12367การวาดภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม
(Freehand Architectural Drawing)
3(1-4-4)
ARC12467ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(History of Architecture and Design)
3(3-0-6)
ARC12567องค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
(Basic Elements in Architectural Design)
3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 81 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC13267การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
(Architectural Basic Design Studio)
3(0-6-3)ARC12567
ARC14267เทคโนโลยีอาคาร 1 : วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
(Building Technology 1 : Materials and Construction Methods)
3(2-2-5)
ARC23167ทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม 1
(Architectural Design Theory 1)
3(3-0-6)
ARC23267ทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม 2
(Architectural Design Theory 2)
3(3-0-6)
ARC23367ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 1
(Architectural Design Studio 1)
3(0-6-3)ARC13267, ARC23167
ARC23467ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
(Architectural Design Studio 2)
3(0-6-3)ARC23367, ARC23267
ARC24167เทคโนโลยีอาคาร 2 : องค์ประกอบโครงสร้าง
(Building Technology 2 : Structural Elements)
3(2-2-5)ARC14267
ARC24267เทคโนโลยีอาคาร 3 : คอนกรีตเสริมเหล็ก
(Building Technology 3 : Reinforce Concrete)
3(1-4-4)ARC24167
ARC24367หลักการโครงสร้างอาคาร
(Building Structure Principles)
3(0-6-3)
ARC25167คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 1
(Computer Aided Design and Drawing 1)
3(1-4-4)
ARC25267คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 2
(Computer Aided Design and Drawing 2)
3(1-4-4)
ARC33167ทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม 3
(Architectural Design Theory 3)
3(3-0-6)
ARC33267ทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม 4
(Architectural Design Theory 4)
3(3-0-6)
ARC33367ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3
(Architectural Design Studio 3)
3(0-6-3)ARC23467, ARC33167
ARC33467ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 4
(Architectural Design Studio 4)
3(0-6-3)ARC33367, ARC33267
ARC34167เทคโนโลยีอาคาร 4 : ไม้ และเหล็ก
(Building Technology 4 : Wood and Steel)
3(1-4-4)ARC34167
ARC34267การวิเคราะห์โครงสร้างพิเศษ
(Special Structural Analysis)
3(3-0-6)ARC24367
ARC34467ระบบอุปกรณ์อาคาร
(Building Equipment Systems)
3(3-0-6)
ARC35167พื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศทางสถาปัตยกรรม
(Fundamental Building Information Modeling)
3(1-4-4)
ARC35367ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
(Landscape and Urban Design)
3(2-2-5)
ARC43167ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 5
(Architectural Design Studio 5)
3(0-6-3)ARC33467
ARC43267ทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม 5
(Architectural Design Theory 5)
3(3-0-6)
ARC43467ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 6
(Architectural Design Studio 6)
3(0-6-3)ARC43167, ARC43267
ARC45267หลักปฏิบัติวิชาชีพ
(Professional Practices)
3(3-0-6)
ARC49167เตรียมวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
(Thesis Preparation in Architecture)
3(1-4-4)ARC43467
ARC59167วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
(Architectural Thesis)
6(0-12-6)ARC49167

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเฉพาะด้าน วิชาโทหรือกลุ่มวิชาเฉพาะของหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือเลือกเรียนจากรายวิชา/กลุ่มวิชาข้างล่างนี้ โดยรายวิชาต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

- กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมดิจิตัล (Digital Architecture)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC46367แบบจำลองสารสนเทศอาคารขั้นสูง
(Advanced Building Information Modeling)
3(1-4-4)
ARC46467การจัดทำโครงการทางสถาปัตยกรรม
(Architectural Programming)
3(3-0-6)
ARC46167แนวโน้มการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ
(Smart Building Trend)
3(3-0-6)
ARC46267เทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Architectural Technology)
3(3-0-6)
ARC36267สหวิทยาการสู่ผู้ประกอบการทางสถาปัตยกรรม
(Multi-Disciplinary for Entrepreneurial Architect)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชา การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management)
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC37267หลักการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการความเสี่ยง
(Principle of Facility Management and Risk Management)
3(2-3-5)
ARC47167องค์ประกอบของอาคารและการใช้งานอาคาร
(Building Element and Functions)
3(2-3-5)
ARC47267พื้นฐานเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรอาคาร
(Principle of Economic Analysis in Facility Management)
3(3-0-6)
ARC47367กฎหมายและกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอาคาร
(Laws and Regulations for Facility Management)
3(3-0-6)
ARC47467กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคาร
(Facility Management Case Studies)
3(2-3-5)

วิชาบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC59867เตรียมสหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
(Architectural Pre-Cooperative Education)
1(0-2-1)
ARC59967สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
(Architectural Cooperative Education)
6(0-40-0)ARC59867

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา ARC59967 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC59267การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 1
(Work Integrated Learning 1)
3(0-20-0)
ARC59367การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 2
(Work Integrated Learning 2)
3(0-20-0)
ARC59467การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 3
(Work Integrated Learning 3)
6(0-40-0)
ARC59567การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 4
(Work Integrated Learning 4)
6(0-40-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยรายวิชาต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ