ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Architectural Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)ศป.บ. (การสื่อสารสถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Bachelor of Fine and Applied Arts (Architectural Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)B.F.A.(Architectural Communication)

เมื่องานสถาปัตย์เข้าสู่ยุคดิจิทัล การสื่อสารในโลกปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำไปตลอดเวลา จึงเกิดแนวทางใหม่ในการเรียนสถาปัตย์ Architectural Communication (การสื่อสารสถาปัตยกรรม) เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย กับหลักสูตร 4 ปี ที่ให้ทั้งทักษะทางสถาปัตยกรรมการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และการบริหาร จัดการธุรกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มีความหลากหลาย มีความพิเศษเฉพาะตัว เพื่อให้พร้อมท้าทายกับโลกยุคใหม่ในอนาคต

โอกาสทางวิชาชีพ
  • ครีเอทีฟ-นักออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล
  • เจ้าของสตูดิโอ
  • นักสร้างภาพเสมือนทางสถาปัตยกรรม
  • นักพัฒนาธุรกิจสำหรับสถาปัตย์
  • นักวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนองานสถาปัตยกรรมด้วยสื่อดิจิทัล
  • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม
ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป24หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน95หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ21หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ68หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก6หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม131หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUM 123HUM 125HUM 126SOC 110SOC 114

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ENG 111ENG 112ENG 213THI 116THI 117THI 119

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
MAT 141GSC 151BCS 217
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND134พื้นฐานการออกแบบ3(1-4-4)
IND135การยศาสตร์กับการออกแบบภายใน3(1-4-4)
IND138วาดเส้นเบื้องต้น3(1-4-4)
IND139หลักการเขียนแบบ3(1-4-4)
IND140องค์ประกอบศิลป์2(1-3-3)
IND143ประวัติศิลปะตกแต่งตะวันตก2(2-0-4)
IND144ศิลปะตกแต่งแบบไทย2(2-0-4)
IND191พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ3(1-4-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 73 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND112การออกแบบภายใน 13(1-4-4)
IND214การออกแบบภายใน 24(1-6-5)
IND215การออกแบบภายใน 34(1-6-5)
IND251วัสดุและการก่อสร้างตกแต่งภายใน3(2-3-5)
IND252การก่อสร้างตกแต่งภายใน3(2-3-5)
IND261การออกแบบเครื่องเรือน3(1-4-4)
IND292คอมพิวเตอร์กราฟฟิ)ก3(1-4-4)
IND293คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 13(1-4-4)
IND314การออกแบบภายใน 45(2-6-7)
IND315การออกแบบภายใน 55(2-6-7)
IND316การจัดทำรายละเอียดโครงการการออกแบบภายใน3(3-0-6)
IND354โครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบอาคาร2(2-0-4)
IND355การออกแบบแสงสว่าง2(2-3-5)
IND381หลักปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบภายใน3(3-0-6)
IND394คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 3(1-4-4)
IND418เตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน3(1-4-4)
IND419ศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน9(0-18-9)
IND498เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบภายใน1(0-2-1)
IND499สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน6(0-40-0)

*** นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนในรายวิชา IND 499 สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน ให้เรียนในกลุ่มวิชาชีพบังคับเพิ่มเติม อีกจำนวน 3 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND400การฝึกงานการออกแบบภายใน3(0-35-0)
IND301สัมนาการออกแบบภายใน3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาทฤษฏีการออกแบบ
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND322แนวคิดการออกแบบขั้นสูง2(2-0-4)
IND323การวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ2(1-3-3)
IND324สุนทรียศาสตร์ในการออกแบบภายใน2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการออกแบบเครื่องเรือน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND362การออกแบบเครื่องเรือนเชิงอุตสาหกรรม2(1-3-3)
IND363นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเรือน2(1-3-3)
IND383ธุรกิจเครื่องเรือน2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการออกแบบดิจิทัล
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND397การถ่ายรูปดิจิทัลเพื่อการออกแบบ2(1-3-3)
IND395การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบ2(1-3-3)
IND396การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ2(1-3-3)

กลุ่มวิชาบริหารงานตกแต่งภายใน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND384การบริการสำนักงานออกแบบ2(2-0-4)
IND385การจัดการงานก่อสร้างตกแต่งภายใน2(2-0-4)
IND386การประมาณราคาและควบคุมราคาก่อสร้าง2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
IND301 : สัมนาการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
IND317 : รูปแบบไทยและเอเชียในการออกแบบภายใน 3(2-3-5)
IND318 : รูปแบบตะวันตกในการออกแบบภายใน 3(2-3-5)
IND331 : ภาษาอังกฤษในการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
IND371 : การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3(2-3-5)
IND372 : การออกแบบเรขศิลป์ในงานตกแต่งภายใน 3(2-3-5)