การแข่งขัน Detail of the Year 2017 (DOY2017)

หัวข้อการประกวดแบบ: นวัตกรรมวัสดุอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Eco Building Materials Design Contest)

 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติภาวะโลกร้อน เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก  ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมากมาย จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงอย่างต่อเนื่อง  เริ่มส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ และเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง ซึ่งประเทศไทยก็ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในวงการ ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาแนวคิดการออกแบบ เทคนิค วิธีการที่เน้นการลดและใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีภูมิปัญญาช่างในหลายแขนง ที่มีคุณค่าในการเรียนรู้แนวคิด และวิธีการดัดแปลงวัสดุธรรมชาติที่มีความหลากหลายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มาประดิษฐ์หรือ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ในองค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของอาคารเช่น พื้น ผนัง หลังคา  องค์ประกอบอาคารอื่น ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง บันได ฯลฯ ตลอดจนวัสดุตกแต่งภายในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน วิถีชีวิต รูปแบบการอยู่อาศัยตามแต่ละสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมาแต่โบราญ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันต่อ ๆ มา ถือเป็น จุดเริ่มต้นที่มีแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถนำมาผสมผสานแนวคิดกับวัสดุสมัยใหม่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พัฒนาให้มีนวัตกรรมในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สามารถปรับใช้ในการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ในอดีตและสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในด้านภูมิปัญญาและวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น และเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมอย่างมีรากเหง้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน สืบเนื่องต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้เห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่น และความสามารถของเด็กไทยในสายวิชาชีพช่างในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อยอดแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานของช่าง สามารถพัฒนาไปเป็นนักออกแบบที่มีทั้งทักษะฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ได้ในอนาคต จึงจัดให้มีการประกวดแนวคิดการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่  ให้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัย เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ

 

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการพัฒนาภูมิปัญญาช่างในท้องถิ่น
  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้านการออกแบบที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่มีรากเหง้าจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น อันสะท้อนถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในสายวิชาชีพช่างที่เกี่ยวข้องในงานสถาปัตยกรรม ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการคิดค้นออกแบบรายละเอียดในงานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น พื้นที่นั้น ๆ สามารถสร้างได้ บนหลักความเป็นจริง
  • เพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ในการแก้ปัญหากับอาคารที่อยู่อาศัยหรือปัจจัยสนับสนุนการใช้สอยอาคาร ที่เหมาะสมในท้องถิ่น ชุมชนนั้น ๆ
  • เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาอาชีวะ ที่มีพันธกิจด้านผลิตนักปฏิบัติวิชาชีพ ให้มีทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นกำลังของท้องถิ่นและประเทศชาติ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  

 1. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสายวิชาชีพ ปวช. ทางด้านสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 1. รูปแบบการดำเนินงาน
  • การจัดประกวดออกแบบ “นวัตกรรมวัสดุอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายวิชาชีพ ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม การเขียนแบบ หรือ การก่อสร้าง ส่งผลงาน นวัตกรรมการออกแบบ เข้าร่วมโครงการ  
  • ผลงานออกแบบ ที่คิดค้นและประกอบขึ้น เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม หรือชิ้นส่วนของอาคาร หรือสิ่งสนับสนุนอำนวยความสะดวกการใช้สอยภายในอาคาร ประเภทที่พักอาศัย โดยคิดค้นมาจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น และผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่

 

 1. รางวัล

ประเภท

รางวัลที่ได้รับ

จำนวน

ชนะเลิศ

ทุนการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร 

และเงินรางวัล 30,000 บาท และโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

1 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 15,000 บาท และโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

1 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 3

เงินรางวัล 7,000 บาท และโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

1 รางวัล 

ชมเชย

เงินรางวัล 3,000 บาท และพร้อมเกียรติบัตร

7 รางวัล 

 

 1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการร่วมประกวด
  • เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาหรือสายวิชาชีพ ปวช. ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า   
  • สมาชิก 1 คน ต่อทีม
  • ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียง 1 ผลงานต่อทีม เท่านั้น
  • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดสิทธิ์งานของผู้อื่น หรือต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหากถูกตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ  และถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดโดยผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  • ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้นได้ทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการน าผลงานไปพัฒนาเป็นแบบรายละเอียดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
  • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนด ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

 1. ข้อกำหนดในการออกแบบผลงาน
  • ลักษณะชิ้นงานออกแบบ เป็นแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม หรือ สิ่งสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการใช้สอยภายในอาคาร ประเภทที่พักอาศัย
  • ลักษณะชิ้นงานตามข้อ 7.1 ประดิษฐ์หรือประกอบขึ้นเป็นชิ้นส่วนในงานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ต้องมีวัสดุหลักเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นนั้น
  • ลักษณะชิ้นงานตามข้อ 7.1 ประดิษฐ์หรือประกอบขึ้นเป็นชิ้นส่วนในงานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ต้องมีหลักการหรือวิธีการที่ต่อยอดหรือแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ
  • ลักษณะชิ้นงานตามข้อ 7.1 มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้กับอาคารที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือปัญหาในท้องถิ่น

 

 1. หลักเกณฑ์การตัดสิน
  • เกณฑ์การตัดสินในรอบแรกจะเป็นการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารอบ ตามเกณฑ์ข้อ 8.1.1-8.1.3 รวม 70 คะแนน และการพิจารณาในรอบสุดท้ายตามเกณฑ์ข้อ 8.1.4 อีก 30 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน เกณฑ์ในการตัดสินมี ดังนี้
   • ตรงตามแนวคิดที่มีที่มาจากแรงบันดาลใจในท้องถิ่น 20         คะแนน 
   • ความคิดสร้างสรรค์                                                       25         คะแนน                                     
   • มีความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ในอาคาร            25         คะแนน                         
   • การเขียนแบบแสดงแบบรายละเอียดของชิ้นงาน       30         คะแนน (รอบสุดท้าย) 
   • รวมทั้งสิ้น             100       คะแนน
  • การคัดเลือกผลงาน

คัดเลือกผลงานเข้ารอบจำนวน 10 ผลงาน  โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินพัฒนาชิ้นงาน จัดทำเป็นหุ่นจำลอง ค่าใช้จ่ายผลงานละ 5,000 บาท และน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันพิจารณาตัดสินผลงานรอบสุดท้ายด้วยตนเอง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ  (สถานที่พิจารณาตัดสินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้) 

 1. การรับสมัครและรายละเอียดการส่งผลงาน
  • เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  • ส่งผลงานพร้อมระบุหมายเลขผู้สมัคร (คณะจะแจ้งหมายเลขผู้สมัครยืนยันตอบรับทางอีเมล์) ไว้ด้านหลังมุมขวาของแผ่น ภายในวันที่กำหนด (ถือวันประทับตรานำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
  • ลักษณะผลงาน
   • ส่งผลงานในรูปแบบ Sketch Design โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ บนกระดาษวาดเขียนขนาด 100 ปอนด์ ขนาด A2 แนวตั้ง 1 แผ่น ติดบนแผ่นวัสดุแข็ง ประกอบด้วย
    • แสดงข้อมูลพื้นฐานวัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
    • แสดงแนวความคิดในการออกแบบ
    • แสดงแบบ ประกอบด้วย แปลน รูปด้าน รูปตัด มาตราส่วน 1 : 10
    • แสดงภาพ 3 มิติการนำไปใช้ประโยชน์กับอาคาร
    • ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะได้รับเงิน 5,000 บาท เพื่อพัฒนาผลงาน เป็นหุ่นจำลอง และการเขียนแบบ(Drawing) ด้วยปากกา หรือดินสอ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ บนกระดาษไขขนาด A2 ไม่เกิน 2 แผ่น แสดงแบบขยายรายละเอียด วิธีการประกอบ ติดตั้งในงานสถาปัตยกรรม ตามข้อ 9.3.1 มาตราส่วนแสดงแบบผลงานทั่วไป 1 : 25 กำหนดมาตราส่วนแบบขยายของแบบไม่น้อยกว่า 1 : 10  โดยส่งผลงานในวันตัดสิน เพื่อพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย    
   • สถานที่ส่งผลงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   • ส่งผลงานภายในวันที่กำหนด (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์วันนำส่งเป็นสำคัญ)  โดยส่งถึง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เลขที่ 2410/2  อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดการประกวด ได้ที่

นางสาว สุชาดา หิรัญ

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เลขที่ 2410/2  อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 02 579 1111 ต่อ 2160 

มือถือ 06 4690 6507             

LINE @: SOA-SPU

FACKBOOK : SOA DOY SPU

Website:  https://arch.spu.ac.th/doy/

 

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีประสบการณ์พื้นฐานสู่การเรียนรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ในระดับอุดมศึกษา
  • ช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งในด้านทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ของตนเอง
  • กระตุ้นให้ท้องถิ่นเกิดความคิดการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีของท้องถิ่น สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
  • กระตุ้นให้คนไทยมีจิตส านึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติในพื้นที่

 

 1. กรรมการตัดสิน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ (TCDC)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรางพานิชย์ (CDAST)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ผู้สนับสนุนโครงการ

 

 1. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ

รายละเอียด

กำหนดการ

1

ขออนุมัติหลักการ และเกณฑ์การประกวด

20 สิงหาคม 2560

2

ประชาสัมพันธ์การประกวดผ่านช่องทางต่าง ๆ

2 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2560

3

ส่งใบสมัคร ตอบรับการสมัคร

ภายใน 25 ธันวาคม 2560

4

ส่งผลงาน และปิดรับผลงาน 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

5

คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก 10 ทีม

2 กุมภาพันธ์ 2561

6

รอบ Presentation ต่อคณะกรรมการ 10 ทีม

พร้อมประกาศผล และมอบรางวัลภายในวันเดียวกัน

9 มีนาคม 2561

หมายเหตุ ระยะเวลาตามประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม