ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน


อีเมล์: nattha.sa@spu.ac.th

การศึกษา

2018 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2016 Occasional research student Environmental Psychology research group University of Surrey, UK
2006 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบัง
2005 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1998 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบภายใน
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
การออกแบบกราฟฟิคและเว็บไซต์

ประสบการณ์ทำงาน

2005 - ปัจจุบัน Senior Interior Designer บริษัท อาร์ต ลองก้า จำกัด โครงการ: บานพักอาศัย คอนโดมีเนียม สำนักงาน รีสอร์ต ศูนย์ฟื้นฟูผูสู้งอายุ เว็บไซต์ กราฟฟิก โลโก้
2015- 2016 Interior Design Consultant บริษัทอาวีว่า เด็กคอร์ จำกัด ผู้นำเข้า เฟอร์นิเจอร์จากยุโรป (Rolf Benz, Leicht kitchens,MDF Italia, and Giorgetti)
2001- 2003 Interior Designer,บริษัท ชอหว่า จำกัด โครงการ: บ้านพักอาศัย และ รีสอร์ต เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ไผ่
1998- 2000 Logistic officer บริษัท อินเตอร์ไทยมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้า Cartier, Dunhill and Givenchy