ผศ.กนกวรรณ อุสันโน

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


อีเมล์: kanokwan.us@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม,เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2536

ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การใช้พลังงานทดแทนในงานสถาปัตยกรรม
- เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

ประสบการณ์ทำงาน

- 2555-2558 กรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยสภาสถาปนิก
- 2551 กรรมการจัดทำคลังข้อสอบวัดความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
- 2547-2549 กรรมาธิการวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2545-2547 กรรมาธิการอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 วิทยากรพิเศษ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 วิทยากรรับเชิญ รายการบ้านแสนรัก