ส่วนงานบริหาร

ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์

คณบดี


โทร: 0 2579 1111 ต่อ 2129
แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2115
อีเมล์: teeraboon.ch@spu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

- Design Theory
- Architectural Diagram Interpretation
- Design Management
- Project Management

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: M.Arch, Honors (Architecture) (Awarded in Deserving Recognition of Exemplary Academic and Creative Achievement Amid the Master of Architecture Candidates) University of Florida

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์


ผศ.ธราดล เสาร์ชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ


โทร: 0 2579 1111 ต่อ 2129
แฟกซ์: 0 2579 1111 ต่อ 2115
อีเมล์: tharadol.so@spu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: คอ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ความเชี่ยวชาญ

- ปฏิบัติการวางแผนและกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา
- การวางผังที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
- การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก: Dr.rer.pol. (Planning) มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคาสเซิล, เยอรมนี

ปริญญาโท: M.Sc. (Urban Environmental Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: ศ.ม.(การออกแบบภายใน) 2556 ,มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี: สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 2549 ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาสถาปัตยกรรม

ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา

สถ.บ.สถาปัตยกรรม ,มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม.สถาปัตยกรรม ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ธราดล เสาร์ชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: คอ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม

วุฒิการศึกษา

DR. RER. POL. (URBAN PLANNING DESIGN) 2551,THE UNIVERSITY OF KASSEL
M.S.(URBAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 2544 , Asian Institute of Technology
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 2541 ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

กนกวรรณ อุสันโน

อาจารย์ประจำ

อีเมล์: kanokwan.us@spu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานระบบอาคาร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: สถ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: สถ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปิยะ ไล้หลีกพาล

อาจารย์ประจำ

อีเมล์: piya.li@spu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: สถ.ม. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

จรรยา ผลประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

อีเมล์: chanya.ph@spu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

- Architectural Design
- Computer Aid Architecture Design

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: M.Arch. (Architecture) Catholic University of America

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาการออกแบบภายใน

ชานนท์ วาสิงหน

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน

อีเมล์: chanon.wa@spu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

- การศึกษาการออกแบบโดยการบูรณาการจากองค์รวมและบริบท

วุฒิการศึกษา

- Lecturer, 2006-Present Interior Design Department, School of Architecture, Sripatum University Academic & subject specific in design-methodology.
- Freelance architect & Designer
- Budji Layug Design, 2004-2006
- Natawanan Co.,Ltd., 2001-2003

ผศ.ธีระ ปาลเปรม

อาจารย์ประจำ

อีเมล์: teera.pa@spu.ac.th 

ความเชี่ยวชาญ

- การศึกษาการออกแบบโดยการบูรณาการจากองค์รวมและบริบท

วุฒิการศึกษา

- Lecturer, 2006-Present Interior Design Department, School of Architecture, Sripatum University Academic & subject specific in design-methodology.
- Freelance architect & Designer
- Budji Layug Design, 2004-2006
- Natawanan Co.,Ltd., 2001-2003

If you’re struggling student who isn’t sure how to write an essay, you may have thought of hiring a writer. Many students turn to essay writing assistance when they do not get enough time to complete their project. Expert writers are able to help make any topic exciting and enjoyable. This article will provide you with some great tips to help you get started. These have someone write my essay tips should help you compose your essay. The top five essays that students write using essay services.