SOA X AICA Laminate

SOA X AICA Laminate

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน


ร่วมกับ Aica Laminate จัดโครงการประกวดแบบสร้างสรรค์พื้นที่โถง Exhibition ชั้น2 อาคาร5 สื่อสารอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม การประกวดรอบแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยมีกรรมการผู้จัดการของ  Aica Laminate ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการตัดสินผลงานนักศึกษา ร่วมกับคณะอาจารย์