SOA Leader Camp

SOA LEADER CAMP '63

ค่ายกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา

      ค่ายกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสาสร้างสถาปัตยกรรม Pavilion รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

Concept ของผลงานชิ้น

การนำเอาความแข็งแรงของโครงสร้างสามเหลี่ยมมาพัฒนาเป็น pavilion ที่ฟังก์ชั่นหลากหลายโดยอาศัยการเข้า joint ไม้

โดยมาจาก รายวิชา ARC347 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคาร 1: ไม้