ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Interior Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)ศป.บ. (การออกแบบภายใน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Interior Design
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)B.F.A. (Interior Design)

สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และสามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาศึกษา 3 ปี

โอกาสทางวิชาชีพ
  • นักออกแบบตกแต่งภายใน, มัณฑนากร, สถาปนิกภายใน
  • นักออกแบบเครื่องเรือน
  • นักออกแบบนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า
  • นักออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
  • ผู้ควบคุมหรือบริหารงานก่อสร้างเพื่อการตกแต่งภายใน
  • ผู้บริหารโครงการออกแบบ
ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9-13หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร9-15หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์5-13หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน95หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ21หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ68หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก6หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม131หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9-13 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 9-15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5-13 หน่วยกิต

* รายละเอียดวิชาเป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปอาจเลือกจากรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้การเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND134พื้นฐานการออกแบบ3(1-4-4)
IND135การยศาสตร์กับการออกแบบภายใน3(1-4-4)
IND138วาดเส้นเบื้องต้น3(1-4-4)
IND139หลักการเขียนแบบ3(1-4-4)
IND140องค์ประกอบศิลป์2(1-3-3)
IND143ประวัติศิลปะตกแต่งตะวันตก2(2-0-4)
IND144ศิลปะตกแต่งแบบไทย2(2-0-4)
IND191พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ3(1-4-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND112การออกแบบภายใน 13(1-4-4)
IND214การออกแบบภายใน 24(1-6-5)
IND215การออกแบบภายใน 34(1-6-5)
IND251วัสดุและการก่อสร้างตกแต่งภายใน3(2-3-5)
IND252การก่อสร้างตกแต่งภายใน3(2-3-5)
IND261การออกแบบเครื่องเรือน3(1-4-4)
IND292คอมพิวเตอร์กราฟฟิ)ก3(1-4-4)
IND293คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 13(1-4-4)
IND314การออกแบบภายใน 45(2-6-7)
IND315การออกแบบภายใน 55(2-6-7)
IND316การจัดทำรายละเอียดโครงการการออกแบบภายใน3(3-0-6)
IND354โครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบอาคาร2(2-0-4)
IND355การออกแบบแสงสว่าง2(2-3-5)
IND381หลักปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบภายใน3(3-0-6)
IND394คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 3(1-4-4)
IND418เตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน3(1-4-4)
IND419ศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน9(0-18-9)
IND498เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบภายใน1(0-2-1)
IND499สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน6(0-40-0)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนในรายวิชา IND499 สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน ให้เรียนรายวิชาชีพบังคับ จำนวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND400การฝึกงานการออกแบบภายใน3(0-35-0)
IND301สัมนาการออกแบบภายใน3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาทฤษฏีการออกแบบ
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND322แนวคิดการออกแบบขั้นสูง2(2-0-4)
IND323การวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ2(1-3-3)
IND324สุนทรียศาสตร์ในการออกแบบภายใน2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการออกแบบเครื่องเรือน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND362การออกแบบเครื่องเรือนเชิงอุตสาหกรรม2(1-3-3)
IND363นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเรือน2(1-3-3)
IND383ธุรกิจเครื่องเรือน2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการออกแบบดิจิทัล
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND397การถ่ายรูปดิจิทัลเพื่อการออกแบบ2(1-3-3)
IND395การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบ2(1-3-3)
IND396การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ2(1-3-3)

กลุ่มวิชาบริหารงานตกแต่งภายใน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND384การบริการสำนักงานออกแบบ2(2-0-4)
IND385การจัดการงานก่อสร้างตกแต่งภายใน2(2-0-4)
IND386การประมาณราคาและควบคุมราคาก่อสร้าง2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการออกแบบโดยมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND294ปัจจัยของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบ 2(1-2-3)
IND356พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสภาพแวดล้อม 2(1-2-3)
IND357สัญชานสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ 2(1-2-3)

กลุ่มวิชาการออกแบบโดยองค์กรเป็นศูนย์กลาง
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
IND295การวิเคราะห์อัตลักษณ์องค์กร2(1-2-3)
IND358การออกแบบภายในเพื่อภาพลักษณ์องค์กร2(1-2-3)
IND359สัญชานประดิษฐ์2(1-2-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

IND317 : รูปแบบไทยและเอเชียในการออกแบบภายใน 3(2-3-5)
IND318 : รูปแบบตะวันตกในการออกแบบภายใน 3(2-3-5)
IND331 : ภาษาอังกฤษในการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
IND371 : การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3(2-3-5)
IND372 : การออกแบบเรขศิลป์ในงานตกแต่งภายใน 3(2-3-5)
IND382 : เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบภายใน 3(3-0-6)