3rd “Best color choice award” – Asia young designer award Thailand 2019

Best color choice award

AYDA04

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาว ชุลีพร มุสิกาติ
และ นางสาว กมลวรรณ รูปดี
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัล Best color choice award ในงานประกวดแบบ Asia young designer award Thailand 2019

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

สมัครเรียน | http://arch.spu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

https://www.facebook.com/activeedge.spusoa