ทำเนียบนักศึกษาเก่า รุ่น 3

ทำเนียบนักศึกษาเก่า รุ่น 3

ชื่อ-นามสกุลอีเมล์
น.ส. ชนกพร ไผทสิทธิกุลb382636@spu.ac.th
นาย อานัติ สุดประพันธ์b382664@spu.ac.th
นาย กฤษดา ไทยพานิชb382720@spu.ac.th
นาย พัฒพงษ์ เพ็ชร์จินดาb382749@spu.ac.th
นาย ปริญญา เขียวอำไพb382776@spu.ac.th
นาย รุจิโรจน์ ชมภูนุชb382790@spu.ac.th
น.ส. อัชรา แซ่โค้วb382801@spu.ac.th
น.ส. สุนีรัตน์ วิวัฒน์ตระกูลb382846@spu.ac.th
นาย นำพล มีสวัสดิ์b382849@spu.ac.th
นาย ฉัตรชัย เลขานุกิจb382870@spu.ac.th
นาย ศิลป์ ภูมิชัยวิวัฒน์b382939@spu.ac.th
นาย วิรัตน์ คุณเจริญb382989@spu.ac.th
นาย ประกาศิต ฐิติสุรวัฒน์b383000@spu.ac.th
นาย ประพนธ์ โกสินทร์พาณิชย์b383061@spu.ac.th
น.ส. เสาวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์b383063@spu.ac.th
นาย สุชาติ พินิจทรัพย์สกุลb383097@spu.ac.th
นาย มณภชัย ทรัพย์สินพันธ์b383120@spu.ac.th
นาย นรินทร์ คันทรงb383141@spu.ac.th
นาย สันติ ศุภรังสรรค์b383146@spu.ac.th
น.ส. ไปมาพร ศรีเกลื่อนb383149@spu.ac.th
นาย ชาตรี คำจิตต์b383172@spu.ac.th
นาย เริงฤทธิ์ อังศธรรมรัตน์b383176@spu.ac.th
นาย พงษ์พันธ์ กาญจนกุลb383210@spu.ac.th
น.ส. สิริกมล มะลิหอมb383228@spu.ac.th
นาย ประจักษ์ ศรีพิบูลย์b383230@spu.ac.th
นาย ปัญญา ยิ่งเจริญผลb383234@spu.ac.th
น.ส. ศิรินันท์ นาคสกุลb383237@spu.ac.th
น.ส. รุ้งระพี ปิ่นป่าสักทองคำb383284@spu.ac.th
นาย พรชัย พิชญาภคกุลb383343@spu.ac.th
นาย แสงสูรย์ สุกโรดมb383350@spu.ac.th
น.ส. สิทธิวรรณ พัชรพีรนันท์b383355@spu.ac.th
นาย ศิริชัย อนันตสุนทรb383356@spu.ac.th
นาย สิทธา บุญสวัสดิ์วรกุลb383363@spu.ac.th
นาย จิรวัฒน์ ปิ่นทองb383367@spu.ac.th
นาย ราชภักดิ์ สังขพันธุ์b383377@spu.ac.th
นาย กิติชัย กิจพัฒนเจริญb383381@spu.ac.th
นาย เสริมศักดิ์ เกื้อสกุลb383383@spu.ac.th
นาย อนุชา ลี้ตระกูลb383403@spu.ac.th
นาย ตระการศักดิ์ ศรีเจริญb383408@spu.ac.th
นาย ศุภมงคล มาลินีb383414@spu.ac.th
นาย ปรีดา แซ่เอี้ยb383442@spu.ac.th
นาย ดุริยางค์ สันติยานนท์b383450@spu.ac.th
นาย อำนาจ หาญวนิชย์b383628@spu.ac.th
นาย เสกสิทธิ์ เกิดกิจb383688@spu.ac.th
นาย อาณัติ ลำเจริญb384137@spu.ac.th
นาย เกติ์สมัตถ์ อัครผลb384151@spu.ac.th
นาย เศรษฐวุธ ม่วงนิลb384159@spu.ac.th
นาย จักรินทร์ ศุภนันทพรb384226@spu.ac.th
นาย ณิศร์ เดินตามแบบb384301@spu.ac.th
นาย วรฉัตร อังฆะb384311@spu.ac.th