โอรส เหล่าสันติสุข – รางวัลนักศึกษาดีเด่น

รางวัลนักศึกษาดีเด่น

ประเภทวิชาการดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
โอรส เหล่าสันติสุข ว่าที่บัณฑิตปีการศึกษา 2561 
และแสดงความยินดีกับ อ.ที่ปรึกษาโครงการ ดร.กฤษฎา อานโพธิ์ทอง

กับผลงานวิทยานิพนธ์ 

สถาปัตยกรรม รอยต่อระหว่างจุดเริ่มต้นและปลายทางของงานไม้
THE JUNCTION BETWEEN BEGINNING AND DESTINATION OF WOODEN ARCHITECTURE
การออกแบบที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาการเข้าไม้เถรอดเพล ที่มีจุดกำเนิดมาจากของเล่นโบราณ ที่นำไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นจากรอยต่อไม้ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยไม่ใช่ตะปู กาว หรือวัสดุยึด โดยงานออกแบบชิ้นดังกล่าวนี้ สามารถถอดประกอบ และย้ายที่ตั้งได้ และสามารถสร้างขึ้นจากไม้ที่มีขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้า 10 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. 2562

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยแบ่งเป็น รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 2 รางวัล และนักศึกษาดีเด่น จำนวน 8 รางวัล