“ชนะเลิศ” การประกวดแบบ SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรสา สลัยรัมย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทโรงจอดรถ

ผลการตัดสิน SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2017 ออกมาแล้วครับ โดยผลการประกวดแบบเป็นดังนี้ครับ

ประเภทห้องเอนกประสงค์
รางวัลชนะเลิศ – พูนศักดิ์ พงศ์มากสุข / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เสฐียรพงษ์ จันทร์ลา / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – นนท์พิสุทธิ์ หงษ์ทอง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประเภทโรงจอดรถ
รางวัลชนะเลิศ – พีรสา สลัยรัมย์ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – กานต์ จุรีมาศ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – กษิดิศ ณ ระนอง, จักพันธ์ จีนศาสตร์, ณัฐศรัณย์ อำรุงแคว้น / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 6 ทีมด้วยครับ