การบรรยายจากสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการรังสรรค์สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2 อาคาร 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ไม่จำกัดคณะเข้าร่วมฟังการบรรยายจากสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการรังสรรค์สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่ คุณ Asher Galvin จาก BVN Architects ประเทศออสเตรเลีย และ คุณพิชยพร ลิมปิเวศน์ จาก Beaumont Partnership Local และ Landscape Architects ในประเทศไทย
การบรรยายครั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษ และมีแปลไทย