Human Centered Design

Human Centered Design

การนำความรู้จากปัจจัยทางกายภาพของมนุษย์ ( Human Factor) และแนวคิดด้านพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) รวมทั้งพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ รูปแบบทางวัฒนธรรม สังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการค้นคว้าข้อมูล และจากประสบการณ์ภาคสนาม มาสร้างแนวคิด นำเสนอแนวทางเพื่อการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่สร้างสรรค์ ออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ มีคุณค่าทางด้านความงาม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ผลผลิตที่ได้ : ได้นักออกแบบภายในที่ไม่ใช่แค่การตกแต่งสวยงาม แต่เป็นนักออกแบบที่ทำงานออกแบบอย่างมีกระบวนการโดยยึดหลักความต้องการของมนุษย์เป็นสำคัญ ทั้งทางด้านกายภาพ และคุณค่าทางจิตใจ

อาจารย์ประจำ House

ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์

อาจารย์ประจำ


อีเมล์: nattha.sa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง