Human Centered Design

Human Centered Design

การนำความรู้จากปัจจัยทางกายภาพของมนุษย์ ( Human Factor) และแนวคิดด้านพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) รวมทั้งพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ รูปแบบทางวัฒนธรรม สังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการค้นคว้าข้อมูล และจากประสบการณ์ภาคสนาม มาสร้างแนวคิด นำเสนอแนวทางเพื่อการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่สร้างสรรค์ ออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ มีคุณค่าทางด้านความงาม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ผลผลิตที่ได้ : ได้นักออกแบบภายในที่ไม่ใช่แค่การตกแต่งสวยงาม แต่เป็นนักออกแบบที่ทำงานออกแบบอย่างมีกระบวนการโดยยึดหลักความต้องการของมนุษย์เป็นสำคัญ ทั้งทางด้านกายภาพ และคุณค่าทางจิตใจ

อาจารย์ประจำ House

นุชจรี ศิริชัย

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน


อีเมล์: nucharee.si@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อนุชา ยูสานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ


อีเมล์: อีเมล์: ayusananda@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท: M.Arch. (Architecture) University of Colorado at Denver, USA
ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Associates Degree (Visual Communication) Colorado Institute of Arts, USA
: Modern Design In Architecture & Interior

ผศ.ธีระ ปาลเปรม

อาจารย์ประจำ


อีเมล์: teera.pa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ศ.บ.(มัณฑนศิลป์) 2506 ,มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณัฐฐา สววิบูลย์

อาจารย์ประจำ


อีเมล์: nattha.sa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง