Corporate Design Center

Corporate Design Center

การนำความรู้ด้วยการสื่อสาร โดยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพ (Visual Identity)  ผ่านทางพฤติกรรม (Behavioral Identity) และผ่านการพูด  (Verbal Identity) โดยมีแนวคิดทางด้านจิตวิทยา ทางด้านพฤติกรรม และทางด้านภาพพจน์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ รวมทั้งพื้นฐานทางด้านแนวความคิดและมโนทัศน์ (Ideas And Concepts) โดยผ่านกระบวนการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกซึ่งสื่อความหมาย และนำการออกแบบนั้นมาใช้เป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจ สามารถสื่อสารองค์กร หรือบุคคลนั้นๆ ให้เกิดการรับรู้ และคนภายนอกสามารถเข้าใจได้ชัดเจน

ผลผลิตที่ได้ : ได้นักออกแบบภายในที่ไม่ใช่แค่นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร แต่ยังสามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยการสร้างบุคลิกที่ชัดเจนให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

อาจารย์ประจำ House

ดร.ชานนท์ วาสิงหน

อาจารย์ประจำ


อีเมล์: chanon.wa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ

อาจารย์ประจำ


อีเมล์: nuttawut.ki@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ศ.ม. (มัณฑนศิลป์) 2554,มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), 2541,มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์

อาจารย์ประจำ


อีเมล์: thitirat.mu@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

(พ.ศ.2557) ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบภายใน) คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(พ.ศ.2549) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ผศ.อานนท์ พรหมศิริ

อาจารย์ประจำ


อีเมล์:arnon.pr@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ศ.ม.(การออกแบบภายใน) 2556 ,มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 2549 ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม