SHELTER – Pre-fabrication of wooden architecture

SHELTER - Pre-fabrication of wooden architecture

SHELTER - Pre-fabrication of wooden architecture

โครงการประกวดการออกแบบพื้นที่พักอาศัยชั่วคราว (SHELTER) จากวัสดุไม้ขนาดเล็ก
โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดเลือกวิธีการในการก่อรูปหรือการประกอบของชิ้นไม้ได้อย่างอิสระ

ข้อกำหนดการออกแบบ

การออกแบบใช้วัสดุยึดน้อยที่สุด
เลือกพื้นที่การออกแบบและกิจกรรมเบื้องต้นได้อย่างอิสระ (ที่ตั้งโครงการ/ลักษณะการออกแบบ/ขนาด)

เกณฑ์การตัดสิน

  • ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของผลงานโดยรวม
  • ออกแบบระบบของการต่อไม้
  • ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตปละความยั่งยืน

การส่งผลงาน

  • ส่งผลงานรอบแรก (ก่อน)                12 ธ.ค. 2562
  • ประกาศผลรอบแรก                         24 ธ.ค. 2562
  • รอบสอง (Mock-up Model)            5 ธ.ค. 2562
  • ประกาศผลรอบสุดท้าย                   25 ก.พ. 2563

ส่งผลงานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 10900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 2166
Email : architecture@spu.ac.th

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU
#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #housestudio#verticalstudio 
#architecture #design #SPU #myfuture #soaspu #japan
FB : https://www.facebook.com/activeedgespu/
Website : http://arch.spu.ac.th/