ออกแบบบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ)

ออกแบบบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
Bachelor of Design Program in Design Innovation

สาขานวัตกรรมการออกแบบ #สาขาน้องใหม่
มุ่งผลิตนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่อุตสาหกรรมต่างๆ งานด้าน UX/UI Service Design ที่ต้องการใช้นวัตกรรมด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจใหม่ๆ แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคุณสมบัติของบัณฑิต จะมีความรู้ในการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสีิมการประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง แบบครบวงจร และสามารถทำงาน ประสานงาน ทำงานที่ใช้ความรู้ในองค์ประกอบด้านการออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิทรรศการและอีเว้นท์ได้โดยพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และต่อไปจะเป็นอาชีพที่ทุกธุรกิจต้องมีเพื่อให้ก้าวข้าม Disruption โดยเฉพาะธุรกิจด้านสตาร์ทอัพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะให้บริการ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทำงานในอุตสาหกรรมธุรกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจออกแบบ ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่เน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาสินค้า กระบวนการ บริการใหม่ๆ
(2) ผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ระบบนิเวศแวดล้อม
(3) ผลิตบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ต่อหลักการทำธุรกิจในสังคมยุคดิจิทัล
(4) ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ แสวงหากระบวนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย พัฒนาอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(5) ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ที่มีส่วนร่วมที่ดีของสังคม