สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture Program in Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)B.Arch. (Architecture)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี

โอกาสทางวิชาชีพ
  • สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แก่
    งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  • นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  • การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
  • งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
  • ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป ฯลฯ
ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9-13หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12-15หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9-13หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน131หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ41หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ81หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก9หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม167หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUM 120HUM 121HUM 126HUM 411PHR 100SOC 106

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ENG 111ENG 112ENG 213ENG 324THI 115THI 118

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
BCS 115BCS 217GSC 150GSC 151MAT 142MAT 143
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 41 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC151เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 13(1-4-4)
ARC161การเขียนแบบสถาปัตยกรรม3(1-4-4)
ARC162พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม4(1-6-5)
ARC163กราฟฟิกเพื่อการนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 13(1-4-4)
ARC164กราฟฟิกเพื่อการนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 23(1-4-4)ARC163
ARC171ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย2(2-0-4)
ARC201กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม2(2-0-4)
ARC221เกณฑ์และกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 12(2-0-4)ARC111
ARC222เกณฑ์และกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 22(2-0-4)ARC231
ARC261คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 13(1-4-4)
ARC262คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 23(1-4-4)ARC261
ARC273ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 12(2-0-4)
ARC274ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 22(2-0-4)
ARC302การวิเคราะห์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม2(2-0-4)ARC201
ARC328ทฤษฎีและการวิพากษ์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)
ARC358การควบคุมสภาวะแวดล้อมในสถาปัตยกรรม3(2-3-5)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 81 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC111การออกแบบสถาปัตยกรรม 14(1-6-5)ARC162
ARC231การออกแบบสถาปัตยกรรม 23(0-6-3)ARC111
ARC232การออกแบบสถาปัตยกรรม 33(0-6-3)ARC231
ARC252เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 23(1-4-4)ARC151
ARC253เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 34(2-4-6)ARC252
ARC272พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย3(2-3-5)
ARC301ภูมิสถาปัตยกรรมและผังบริเวณ3(2-3-5)
ARC303การออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 12(2-0-4)ARC302
ARC323หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 12(2-0-4)ARC232
ARC324หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 22(2-0-4)ARC323
ARC333ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 13(0-6-3)ARC232
ARC334ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 23(0-6-3)ARC333
ARC354เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 44(2-4-6)ARC253
ARC355เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 54(2-4-6)ARC354
ARC403การประมาณราคาก่อสร้าง2(2-0-4)
ARC404การออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 22(2-0-4)ARC302
ARC405การวางผังเมือง2(2-0-4)
ARC425หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 32(2-0-4)ARC334
ARC426หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 42(2-0-4)ARC425
ARC435ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 33(0-6-3)ARC334
ARC436ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นสูง 43(0-6-3)ARC435
ARC456เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 63(1-4-4)ARC355
ARC499เตรียมสหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม1(0-2-1)
ARC517เตรียมวิทยานิพนธ์3(1-4-4)ARC426, ARC436, ARC457
ARC537วิทยานิพนธ์9(0-18-9)ARC517
ARC599สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม6(0-40-0)

*** นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนในรายวิชา ARC 599 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรมได้ ให้เรียนในกลุ่มวิชาชีพบังคับเพิ่มเติม อีกจำนวน 4 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC401หลักปฏิบัติวิชาชีพ2(2-0-4)
ARC402การฝึกปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรม0(0-35-0)
ARC427การจัดทำโครงการทางสถาปัตยกรรม2(2-0-4)
ARC457บูรณาการระบบวิศวกรรมอาคาร2(2-0-4)ARC456

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
วิชาด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC391การออกแบบชุมชนเมือง3(3-0-6)
ARC392การออกแบบเพื่อมวลชน ผังพื้นและโครงสร้าง3(3-0-6)
ARC491การออกแบบเพื่อบรรเทาสาธารณภัย3(3-0-6)
ARC492การค้นคว้าหัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม3(3-0-6)

กลุ่มรายวิชาด้านการจัดการทางสถาปัตยกรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC387การจัดการโครงการก่อสร้าง3(3-0-6)
ARC388เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง3(3-0-6)
ARC487การจัดการทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6)
ARC488การจัดการสำนักงานด้านสถาปัตยกรรม3(3-0-6)

กลุ่มรายวิชาด้านสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
ARC397สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน3(3-0-6)
ARC398การจัดการพลังงานในสถาปัตยกรรม3(3-0-6)
ARC497ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์3(3-0-6)
ARC498สถาปัตยกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม