Thesis of the year (TOY ARCH2019)

ผลงานนศ_TOY2

ขอแสดงความยินดีกับคิว นัฐชัย คำแหงพล ว่าที่บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์ จากเวทีประกวด Thesis of the year (TOY ARCH2019) โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พื้นที่เจริญสติ สถาน ลานคนเมือง

เนื่องจากวัดสุทัศน์ฯ มีกลุ่มคนเมืองที่มาทำบุญ กลุ่มคนที่เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมและกลุ่มคนที่เข้ามานั่งทำสมาธิ ปัจจุบันวัดสุทัศน์ฯ ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีคนพลุกพล่าน ทำให้พื้นที่ไม่สามารถรองรับกิจกรรมของกลุ่มคนเมืองได้อย่างเต็มที่ จึงนำไปสู่แนวความคิดของการสร้างพื้นที่ “ เจริญสติ สถาน ” โครงการจึงทำหน้าที่เป็น พื้นที่รองรับกิจกรรมของวัดสุทัศน์และสร้างบรรยากาศ สงบ-สติ ให้แก่คนเมือง ในบริบทเมือง
กลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มคนที่ไม่ได้ตั้งใจมาแล้วสงบ คือ กลุ่มคนเมืองที่ต้องการพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวัน 2. กลุ่มคนที่ตั้งใจมาแล้วสงบ คือ กลุ่มคนที่มาฝึกปฎิบัติ การเจริญสติ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวั
แนวความคิดในการออกแบบ ความวุ่นวาย – สู่ความสงบ การรับรู้จากความวุ่นวายหรือสิ่งเร้าที่ลดลงทำให้เรามี สติ สมาธิ ได้ง่ายขึ้น การสร้างสเปซ สร้างการรับรู้และความรู้สึก พื้นที่ของระดับของการรับรู้ที่แตกต่างกัน ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งาน การลดทอนให้ง่ายลง พื้นที่ ที่มีสิ่งเร้าน้อยลง ทำให้จิตมีการปรุงแต่งที่น้อยตาม และทำให้จิตของคนเรามีความสงบได้ง่ายขึ้น ฝึกให้เรามีสติมากขึ้นกับการใช้ชีวิตประจำวัน