The Interior Design Renovation Project of Department of Export Promotion Ministry

The Interior Design Renovation Project of Department of Export Promotion Ministry

นาย นรุตม์ สุดเจริญ

กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกให้สามารถใช้ศักยภาพการผลิตและการตลาดได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการไทยในตลาดโลก เสริมสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมสินค้าและบริการไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะของศูนย์กลางการผลิต การค้าและการแสดงสินค้าระดับนานาชาติ สนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยโดยให้บริการข้อมูล ความรู้ที่สำคัญในด้านของการส่งออก การฝึกอบรมสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการความรู้เฉพาะทางและให้คำปรึกษา ข้อแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจของตนเอง ให้บริการด้านเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจส่งออก และให้การส่งเสริมด้านอาหารและบริการด้านสุขภาพให้ก้าวไกลระดับสากล โดยมีพื้นที่รองรับสำหรับทุกกิจกรรมภายในโครงการอย่างเหมาะสม แนวความคิดในการออกแบบ วิเคราะห์แนวความคิดในการออกแบบมาจากลักษณะของโครงการซึ่งเป็นตัวแทนทางการค้าระหว่างผู้ส่งออกของไทยและต่างชาติ จึงได้แรงบันดาลใจมาจาก “เรือสำเภา” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทางการค้าในระยะทางไกล เป็นพาหนะที่นำพาการค้าไปดังจุดหมายซึ่งทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการค้าขาย และเรือสำเภายังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สื่อถึงการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย ลักษณะของงานออกแบบจะเป็นการนำลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ส่วนประกอบของ เรือสำเภา มามีส่วนร่วมในงานตกแต่ง และจะเน้นวัสดุที่มีความทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ