The Interior Design Purpose Project of Art & Culture Pavilion

The Interior Design Purpose Project of Art & Culture Pavilion

นายอภิศักดิ์ นวนกุล

โครงการศูนย์สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม  เป็นโครงการหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตพัฒนาพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นศูนย์การสร้างสรรค์ แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการผลิตสื่อ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม และเปิดพื้นที่สาธารณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน สาธารณชน  เพื่อกิจกรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาติ  ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยต่อไป เน้นการสร้างสรรค์โดยนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดในแง่มุมของการถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนผ่านสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการและแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม  วิถีสร้างสรรค์ “ เป็นแนวความคิดที่นำมาใช้ในการออกแบบ โดยศึกษาการเกิดขึ้นของศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภาค  พบว่าวัฒนธรรมของแต่ละภาคมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดพฤติกรรมของคน แนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละท้องถิ่น เกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ลักษณะของงานออกแบบ ความต้องการนำเอากลิ่นไอของความเป็น  ” วิถีพื้นถิ่น” ทั้งสี่ภาคมาผสมผสานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัว โดยยังคงเอกลักษณ์วิถีพื้นถิ่น ที่มีบรรยากาศการออกแบบในสไตล์ไทยร่วมสมัย ยังคงกลิ่นไอ สี และความรู้สึกแบบไทยๆ สอดแทรกความอ่อนช้อย งดงาม