The Interior Design Propose of Kantana Institute

The Interior Design Propose of Kantana Institute

นายคธาวุธ อุตมูล

สถาบันกันตนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อภาพยนตร์และแอนิเมชันที่ได้มาตรฐานสำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ มีมาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรวิชาชีพด้านภาพยนตร์และแอนิเมชันของสากล แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของสถาบันกันตนา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อยู่ภายในบริเวณเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม “กันตนา มูฟวี่ทาวน์” ในเครือกันตนา ซึ่งเป็นเขตนอกเมืองพร้อมทั้งมีการเดินทางและการเข้าถึงของสถาบันมีความยากลำบาก แล้วตัวอาคารเรียนของสถาบันเองที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยเหตุนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้  จึงทำไห้เกิดแนวคิดในการเสนอแนะโครงการออกแบบภายในสถาบันกันตนาอีกแห่ง เพื่อไห้ได้มาซึ่งสถาบันการศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบวงจรและสามารถรองรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งมีการเข้าถึงได้ง่ายสะดวกสบาย ซึ่งจะส่งเสริมไห้ภาพลักษณ์และความโดดเด่นไห้กับสถาบันกันตนา โดยมีการกำหนดและแบ่งขอบเขตของโครงการออกเป็นส่วนต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารและจัดการโครงการ ส่วนสนับสนุนโครงการ ส่วนจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์ตามจุดประสงค์ของทางสถาบันกันตนาในการเป็นสถาบันที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนการการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่นแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ Sound lab, Film lab, Multimedia Canter เป็นต้น ซึ่งทำไห้โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน สถาบันกันตนา เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบ  สำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะศึกษาด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่นต่อไป