The Interior Design of Yodpiman Market & Boutique Hotel

The Interior Design of Yodpiman Market & Boutique Hotel

นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอี่ยม

โครงการออกแบบภายในยอดพิมาน มาร์เก็ต แอนด์ บูติค โฮเต็ล เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาตลาดยอดพิมาน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจโรงแรม และตอบสนองความต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับนักท่องเที่ยว  และพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสู่การต่อยอดธุรกิจศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียในอนาคตด้วยความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของตลาดยอดพิมาน ที่จะขยายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวรอบกรุงรัตนโกสินทร์และสามารถศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยตลอดริมน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากโครงการยอดพิมาน มาร์เก็ต แอนด์ บูติค โฮเต็ล มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ในรูปแบบของโรงแรมแบบใหม่ และเป็นโรงแรมประเภทผสมผสานระหว่างตลาดเข้ากับอาคารพักอาศัย และสร้างจุดขายออกมาได้อย่างชัดเจน  ทางตัวโครงการต้องการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม   โดยใช้สถาปัตยกรรม ยุครัตนโกสินทร์เป็นองค์ประกอบในการสร้างจุดเด่น Hub Link Landmark Area โดยแนวทางในการออกแบบนั้น จึงได้นำสัญลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของความสวยงามในเชิงสถาปัตยกรรมใน ยุครัตนโกสินทร์ รวมถึงแนวความคิดของดอกบัว ที่ถูกนำมาใช้เป็น Theme ในแต่ละองค์ประกอบของโครงการ