Quarter mile Thailand

Quarter mile Thailand

นายพงษ์พิพัฒน์ พัฒนประสิทธิ์กุล

วิทยานิพนธ์โครงการ สนามแข่งรถทางเรียบ ควอเตอร์ไมล์ ไทยแลนด์ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการออกแบบอาคารสาธารณะ เพื่อเป็นที่จัดการแข่งขันการแข่งรถให้กัลป์ผู้สนใจ ทั้งนักแข่ง ผู้ชม ได้มีมาตรฐานในด้านทั้งสนามและอาคารสถานที่รองรับ ปลอดภัย สะดวก โครงการนี้สามารถเปิดโอกาศให้กับผู้ที่สนใจกีฬาความเร็ว เนื่องจากกีฬาประเภทนี้เป็นพื้นฐานของการแข่งรถ และลดการแข่งรถที่ผิดกฎหมายบนถนนหลวง

ในการศึกษาออกแบบมีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับกีฬาความเร็ว ที่ส่งเสริมกับโครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานระดับสากล และได้พื้นที่ใช้ใส่พอเพียงแก่การรองรับจำนวน นักแข่งและผู้ชม ศึกษาพื้นที่ๆเหมาะสมกับการตั้งโครงการเพื่อความสอดคล้องกับกีฬาประเภทนี้ และส่วนสำคัญของโครงการที่สำคัญได้แก่ ส่วนอาคารอำนวยการ ส่วนจัดการแข่งขัน ส่วนที่จอดรถและส่วนที่พักนักแข่ง

แนวคิดในการออกแบบโครงการ จึงอ้างอิงถึงโครงสร้างและรูปทรงที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว การเคลื่อนไหว โดยมีแนวคิดหลักในการจัดการระบบการกระจ่ายคนและรถ การจัดการความปลอดภัยเป็นหลัก

แนวความคิดในการออกแบบ

โครงการสนามแข่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะ จึงมีแนวคิดในการออกแบบการทำงานของรถแข่งที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับความเร็ว

การเคลื่อนไหว

โดยมีแนวคิดหลักคือ  การจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ

1.ระบบการจัดการรถและคนที่มีประสิทธิภาพ

2.ศึกษาระบบความปลอดภัย

3.ศึกษาระบบโครงสร้าง