Prasat Study Center,Srisaket

Prasat Study Center,Srisaket

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอม จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยานิพนธ์โครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอมจังหวัดศรีสะเกษ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษา ถึงการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทศูนย์ศึกษา เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมขอม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถานที่ทรงคุณ ค่ารวมทั้งเป็นแนวทางการกระตุ้นประชาชน ให้หันมาช่วยกันรักษาดูแลมรดกที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในการศึกษาออกแบบมีขั้นตอนในการดำเนินการหลักๆดังนี้ การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมขอม นำมาวิเคราะห์และสรุปเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อนำมาออกแบบสถาปัตยกรรมโครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอม จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ส่วนบริหารและธุรการ ส่วนวิชาการและการศึกษา ส่วนงานนิทรรศการ ส่วนนิทรรศการส่วนและบริการอาคารสถานที่ เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอม จังหวัดศรีสะเกษ

แนวคิดในการออกแบบ เป็นการนำเอารูปแบบสถาปัตยกรรม คติความเชื่อ ศาสตร์และศิลป์ ในอารยะธรรมขอมและความเป็นจังหวัดศรีสะเกษ มาประยุกต์และตีความ เกิดเป็นความผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมกับบริบทของโครงการ เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางเอาไว้

แนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดในการออกแบบแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ Form และ Space

Form ใช้หลักการในการสร้างปราสาทขอม การวางหินการตามระบบของปราสาทขอม การปาดมุมเพื่อให้ได้รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ขอม มาประยุกต์ใช้ในการสร้างศูนย์ศึกษาปราสาทขอม จังหวัดศรีสะเกษ

Space คือการนำเอาจุดเด่นของปราสาทหลักๆในจังหวัดศรีสะเกษ คือปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทสระกำแพงใหญ่ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ Space เพื่อให้ได้อารมความรู้สึกคติความเชื่อทางขอมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง