Best Award โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม

BEST AWRD

โครงการจัดอำดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม

TER_1
อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ได้รับรางวัล อันดับ 2 สถาบันการศึกษาเอกชนด้าน

สถาปัตย์ ศิลปกรรม

ประจำปี 2564

 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม