Pgazk’nyau ‘s Life Learning Center , Chiangmai

Pgazk’nyau ‘s Life Learning Center , Chiangmai

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต ปกาเกอะญอ

 เจ้าของผลงาน
วัชระ  การุณ
Watchara Karoon

แนวความคิด
นำปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันที่มีปัญหากับความเจริญในโลกปัจจุบันว่าที่สิ่งที่เกิดความไม่เข้าใจกันหรือการแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไรโดยที่จริงแล้ว ปกาเกอะญอ นั้นก็เป็นคนเหมือนเราและมีวิธีอยู่รวมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย ความเชื่อเรื่อง ปกาเกอะญอ แนวทางความยั่งยืนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของวิถีชีวิตที่สื่อออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมการเล่าเรื่องวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อเป็นการเรียนรู้ในเวลาอันสั้นและเข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา