บัยตุ้ลหิกมะห์

บัยตุ้ลหิกมะห์ (เคหะสถานแห่งปัญญา)

เจ้าของผลงาน
ปริชนนท์ สาลี
Pritchanon  Salee

แนวความคิด
“สถาปัตยกรรมอิสลามรูปแบบใหม่” เป็นการนำเสนอประเด็นในการออกแบบโครงการที่เป็นสถาปัตยกรรมอิสลามรูปแบบใหม่ที่มีเหตุผลทางศาสนารองรับมากกว่าการเป็นแค่สัญลักษณ์  ซึ่งแนวคิดการออกแบบอาคารนั้นได้ถูกให้เหตุผลทางศาสนา  และในทุกๆแนวคิดนั้นมีเหตุผลทางศาสนารองรับหมดทุกประการ