Southern Performing Arts Learning Center

Southern Performing Arts Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์ภาคใต้

เจ้าของผลงาน
ปทิตตา ทองขาว
Patitta Thongkhaw
แนวความคิด
ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์ภาคใต้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นเครือข่ายร่วมในการจัดกิจกรรมขึ้น เป็นโครงการที่สร้างขึ้นให้เป็นสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม คือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่มหรสพพื้นบ้านภาคใต้แก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเพื่อให้คนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม เกิดความรักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่สื่อถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมภาคใต้ของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป ปัจจุบันนาฏศิลป์ถือเป็นการรวมความเป็นเลิศของศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย การวิวัฒนาการก็มาพร้อมกับความเจริญของมนุษย์ มีจังหวะ มีแบบแผน และมีความสัมพันธ์กับชีวิตของชาวภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เมื่อเอ่ยถึงก็จะนึกถึงภาคใต้