Museum of Yong Culture, Lamphun

Museum of Yong Culture, Lamphun

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชาวยอง จังหวัดลำพูน

เจ้าของผลงาน
นายพิริยะ ทองสันเทียะ
Piriya Thongsanthiah

แนวความคิด
ที่มาของแนวคิดเกิดจากความเป็นมาของชาวยองที่เริ่มตั้งแต่การอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันอย่างกว้างขว้างในบริเวณแทบภาคเหนือจนทำให้เกิดยุคของงานสถาปัตยกรรมของชาวภาคเหนือที่เกิดจากแนวความคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมชาวไทยอง ไทลื้อ หรือชาวไทอื่น ๆ เกิดขึ้น  เนื่องจากชาวยองที่ได้อพยพมาที่ลำพูนในตอนนั้นบ้านเมืองถูกสงครามและโรคต่าง ๆ จนบ้านเรือนราบเป็นหน้ากอง จึงทำให้ชาวยองต้องสร้างที่พักอาศัยของตนเองขึ้น และได้พัฒนามาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันนี้ จึงเกิดเป็นแนวความคิดของการออกแบบนี้คือ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในความเป็นยอง