Phuket Vegeterian Cultural Center

Phuket Vegeterian Cultural Center

ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมกินเจ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของผลงาน
นายทัศน์ไท สงวนนาม
Thatthai Sanguannam

แนวความคิด
ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมกินเจจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัฒนธรรมของคนจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากจีนซึ่งมีเชื้อสายไทย-จีนอยู่จำนวนมาก และวัฒนธรรมที่เป็นสีสันของจังหวัดก็คือกินเจ แต่ระยะเวลากินเจจะมีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  จึงทำให้ผู้ที่พลาดเวลาช่วงกินเจไม่สามารถศึกษาได้และรับรู้ได้ ดังนั้นจึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมกินเจและวัฒนธรรมอย่างอื่นด้วย โดยสร้างอาคารให้มีวัสดุและรุปแบบการก่อสร้างให้กลมกลืนไปกับบริเวณรอบๆโครงการ