The New Era of Modern Trade in Bangkok

The New Era of Modern Trade in Bangkok

ต้นแบบค้าปลีกกับวิวัฒนาการของโลกยุคใหม่

เจ้าของผลงาน
อธิพงษ์ นัยวิกุล
Athipong Naiwikul

แนวความคิด
เนื่องจากยุคสมัยของเมือง ต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี การสร้างความสัมพันธ์ของแหล่งการค้าที่มีการเชื่อมโยงแหล่งการค้าอื่น ๆ ในบริเวณกว้าง  ตามลักษณะการซื้อขายของ Social Media ทำให้ลักษณะการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ซื้อสามารถมีช่องทางซื้อขายมากขึ้น แหล่งการค้ามีผู้นิยมน้อยลงการฟื้นฟูแหล่งการค้า หรือการพัฒนาแหล่งการค้าที่ดีอยู่แล้ว จึงจำเป็นในการสร้างระบบเคลือข่ายทางการค้า โดยการสร้างระบบของเมืองและระบบ Social Media ของลักษณะทางการค้า