Chino-Protuguese Hotel, Phuket

Chino-Protuguese Hotel, Phuket

โรงแรมชิโนโปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของผลงาน
ภูมิ ดวงแข
Poom Daongkar

แนวความคิด
การนำเอารูปแบบผังจีนเข้ามาประยุกต์โดยมีส่วนสำคัญคือการพัฒนาผังและคอร์ดภายในรูปแบบของผังและคอร์ทกลางในแบบจีนเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมโดยจะนำมาผสมผสานกับการตกแต่งอาคาร ด้วยเอกลักษณ์แบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในจังหวัดภูเก็ตมาใช้ในการออกแบบ