Mangrove Forest Conservation Center

Mangrove Forest Conservation Center

ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน

เจ้าของผลงาน
ณัฐพงษ์  ยังกีรติวร
Nuttapong  Yangkeeratieworn

แนวความคิด
การออกแบบศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน มีแนวความคิดให้โครงการเป็นเสมือนศูนย์กลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม และเป็นศูนย์กลางเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ซึ่งศูนย์สามารถย้ายไปที่ต่างๆ หรือมีหลายๆ พื้นที่ในเวลาเดียวกัน เพื่อการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและได้ผลที่ดี จึงต้องใช้โครงสร้างที่สามารถถอดประกอบ หรือเคลื่อนย้ายได้ เพื่อเคลื่อนย้ายไปในที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาหรือต้องการฟื้นฟูป่าชายเลนต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องหาวัสดุใหม่มาทั้งหมด เป็นการใช้ทรัพยากรอาคารแบบหมุนเวียน